ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Visa Προωθητική ενέργεια «VISA PROMO»

  1. Οργάνωση του Διαγωνισμού

Στο διαγωνισμό «Visa Προωθητική ενέργεια «VISA PROMO» (ο «Διαγωνισμός») τον οποίο διοργανώνει η «Visa Europe Services Inc.» με έδρα στο 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (η «Visa»), με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Α.Ε.» (η «Διαφημιστική Εταιρεία») δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι κύριας (συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης ή εταιρικής) πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa (η «Κάρτα Visa»), που έχει εκδοθεί από συνεργαζόμενη με τη Visa τράπεζα στην Ελλάδα (η «Τράπεζα») εφόσον πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον  αγορά με αυτή από την 25/7/2022 έως την 30/9/2022 (η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται ρητά από την συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Βραβείων, όπως ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, οι εργαζόμενοι στη Visa ή στην Διαφημιστική Εταιρεία, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους μέχρι του δευτέρου βαθμού. Οι κάτοχοι περισσότερων της μιας Καρτών Visa μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με όλες τις Κάρτες Visa για τις οποίες οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό ισχύουν.

 

  1. Μηχανισμός του Διαγωνισμού

Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε από τις Τράπεζες, που διενεργεί μία τουλάχιστον πληρωμή με αυτή (ανέπαφη ή μη) για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε ένα εμπορικό σημείο (φυσικό κατάστημα) στην Ελλάδα ή διαδικτυακά σε ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού δύναται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού για τη συμμετοχή σε αυτόν. Μόνο πληρωμές που γίνονται σε εξοπλισμό POS σε εμπορικά σημεία (φυσικά καταστήματα) στην Ελλάδα ή διαδικτυακά σε ηλεκτρονικά καταστήματα θα θεωρούνται ως έγκυρες. Πληρωμές που διενεργούνται σε εμπορικά σημεία εκτός της ελληνικής επικράτειας, συναλλαγές μέσω ΑΤΜ ή σε υποκαταστήματα/ κεντρικά καταστήματα Τραπεζών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής καταβολές δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. 

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλει μέσω του microsite που έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (το «Microsite» www.visapromo.gr), μια φωτογραφία του αποκόμματος της συναλλαγής που διενήργησε με Κάρτα Visa (όχι της απόδειξης αγοράς του προϊόντος/ προμήθειας των υπηρεσιών) ή, στην περίπτωση διαδικτυακών αγορών με την Κάρτα Visa, μια φωτογραφία του sms alert που έλαβε και στο οποίο αναγράφει το ότι η συναλλαγή έγινε με Κάρτα Visa (ή/και αναγράφει την έναρξη με 4 του αριθμού της Κάρτας Visa που υποδηλώνει πως έγινε με Κάρτα Visa η συναλλαγή) ή της απόδειξης ή επιβεβαίωσης χρέωσης από ηλεκτρονικό κατάστημα που έρχεται μέσω email με τις ίδιες παραμέτρους. Αποδεκτοί τύποι αρχείου φωτογραφίας: jpeg, png.  

 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.


Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό (με ξεχωριστό κάθε φορά απόκομμα συναλλαγής). Ειδικότερα, για κάθε απόδειξη διενέργειας συναλλαγής με Κάρτα Visa, ως ανωτέρω, που θα αποστέλλει ο κάθε συμμετέχων μέσω του Microsite, θα λαμβάνει από μια (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Το ίδιο απόκομμα συναλλαγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμμετοχή στο Διαγωνισμό περισσότερες από μια φορές.

 

  1. Ανάδειξη των Νικητών

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση. Ειδικότερα, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 05.10.2022 και ώρα 12:00, και σε αυτή θα υποβληθεί το σύνολο των συμμετοχών στο Διαγωνισμό κατά το χρονικό διάστημα Διάρκειας του Διαγωνισμού. Εν συνεχεία, οι νικητές θα ενημερωθούν στις 12/10, έπειτα από έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί για την εγκυρότητα των συμμετοχών.

 

β.         Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

 

γ.         Πέραν των νικητών, ένας αριθμός επιλαχόντων, όπως καθορίζεται στον όρο 4 κατωτέρω, θα αναδειχθεί κατά την κλήρωση. Οι επιλαχόντες θα λαμβάνουν το αντίστοιχο Βραβείο σύμφωνα με την κατάταξή τους, σε περίπτωση που: (α) η συμμετοχή των αρχικών νικητών δεν είναι έγκυρη, δηλαδή δεν πληροί τα κριτήρια του όρου 2 ανωτέρω ή (β) οι αρχικοί νικητές δεν αποδεχθούν το Βραβείο τους για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου και του λόγου ανωτέρας βίας) εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ημερομηνία ανεύρεσής τους ή (γ) στην περίπτωση που οποιοσδήποτε ή όλοι οι αρχικοί νικητές ακυρωθούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή (δ) σε περίπτωση που οποιαδήποτε προσπάθεια εύρεσής τους για 5 ημέρες είναι ανεπιτυχής. Η περίοδος των 5 ημερών (κατά περίπτωση) θα ισχύει και για καθέναν από τους επιλαχόντες.

 

  1. Βραβεία

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία (τα «Βραβεία»):

 

α.         (1) Ένας νικητής, θα λάβει  24 προπληρωμένες κάρτες Visa, έκαστη αξίας 125€. Συνολική αξία του Βραβείου: 3.000 Ευρώ (και ένας επιλαχόντας για το Βραβείο αυτό)

β.         (5) Πέντε νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα λάβει από 8 προπληρωμένες κάρτες Visa έκαστη αξίας 125€. Συνολική αξία εκάστου Βραβείου αυτής της κατηγορίας: 1.000 Ευρώ (και συνολικά  5 επιλαχόντες για το Βραβείο αυτό)

γ.         (20) Είκοσι νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα λάβει από 4 προπληρωμένες κάρτες Visa αξίας 125€. Συνολική αξία εκάστου Βραβείου αυτής της κατηγορίας: 500 Ευρώ  (και 20 επιλαχόντες για το Βραβείο αυτό)

δ.         (106) Εκατόν έξι νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα λάβει από 1 προπληρωμένη κάρτα Visa αξίας 125€. Συνολική αξία εκάστου Βραβείου αυτής της κατηγορίας: 125 Ευρώ (και 106 επιλαχόντες για το Βραβείο αυτό)

 

Τα Βραβεία δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά χρήματα. Τυχόν φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική Εταιρεία με σχετικό μήνυμα στο email που δήλωσαν κατά την καταχώρηση της συμμετοχής τους στο Microsite. Όπως αναφέρεται και στον όρο 3(γ), οι νικητές αλλά και οι επιλαχόντες έχουν το περιθώριο των 5 ημερών (όχι εργάσιμων) για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο email και να αποδεχθούν το δώρο. Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστημα των 5 ημερών, ο εκάστοτε νικητής δεν θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το δώρο του.  Όλα τα Βραβεία θα παραδοθούν προσωπικά στους νικητές μέσω ταχυμεταφορέα, προϋπόθεση δε παράδοσης τους είναι η επίδειξη από τον εκάστοτε νικητή προς τον ταχυμεταφορέα ενός αποδεικτικού ταυτότητας αυτού (ήτοι ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης). Έκαστος νικητής θα υπογράφει μια δήλωση αποδοχής του Βραβείου, όπου θα σημειώνονται το όνομά του, η διεύθυνση και ο αριθμός του αποδεικτικού ταυτότητας. Ο κατάλογος με τα ονόματα των νικητών μπορεί να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή να καταστεί με άλλο τρόπο διαθέσιμος σε τρίτους.

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Απορρήτου.

 

  1. Αποκλεισμός Ευθύνης της VISA

Η ευθύνη της Visa περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Βραβείων που περιγράφονται στον Όρο 4. Ειδικότερα, για τους σκοπούς αυτού του διαγωνισμού, η Visa δεν θα έχει ευθύνη (στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία):

α) για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα σχετίζονται με τη χρήση των καρτών Visa μέσω του εξοπλισμού POS ή online.

β) για λανθασμένη παροχή στοιχείων από τους συμμετέχοντες στο Microsite του Διαγωνισμού.

γ) για οποιαδήποτε τεχνικά θέματα ή βλάβες σχετίζονται με το διαδικτυακό τόπο- Microsite (www.visapromo.gr) μέσω του οποίου θα διενεργηθεί ο Διαγωνισμός. Ειδικότερα, η Visa δεν θα ευθύνεται για συμμετοχές που χάθηκαν, καταστράφηκαν, είναι ατελείς ή ελήφθησαν καθυστερημένα (συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών που είναι ατελείς λόγω βλάβης ηλεκτρονικών συστημάτων ή λόγω ανθρωπίνου λάθους ή για άλλο λόγο εκτός της σφαίρας ελέγχου μας).

δ) Αν συγκεκριμένο εμπορικό σημείο (κατάστημα) δεν διαθέτει τερματικό εξοπλισμό POS ή αν συγκεκριμένο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει μεν τον σχετικό εξοπλισμό και υποδομή αλλά δεν μπορεί να γίνει εκεί η πραγματοποίηση συναλλαγής με κάρτα Visa. 

 

 

  1. Τροποποιήσεις

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού) και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης ή / και της διαδικασίας του Διαγωνισμού σε περίπτωση που αυτό θεωρείται αναγκαίο. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων Συμμετοχής στο διαγωνισμό στους διαδικτυακούς τόπους www.visa.gr και www.visapromo.gr. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης των Όρων Συμμετοχής ή/και της διαδικασίας του Διαγωνισμού, η Visa δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.  

 

  1. Δημοσιότητα των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους www.visa.gr, και www.visapromo.gr και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων Συμμετοχής στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

 

  1. Αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αποδέχομαι» που θα σας δοθεί στο Microsite του Διαγωνισμού δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους καθώς και ότι διαβάσατε και αποδέχεστε την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα υπόκεινται στις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. Τα ελληνικά δικαστήρια θα είναι κατ’ αποκλειστικότητα αρμόδια να κρίνουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.