Δήλωσης Προστασίας Απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Απορρήτου (η «Δήλωση») περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η εταιρία Visa Europe Services Inc., που εδρεύει στην Sheldon Square, αριθμός 1, Λονδίνο W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο («Visa» ή «εμείς»), συλλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί σε σχέση με το Διαγωνισμό Visa «Προωθητική ενέργεια VISA PROMO». Αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας απονομής των Βραβείων του Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.visa.gr

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Visa, οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες καθώς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς αυτή δύναται να συλλέξουν, επεξεργαστούν, χρησιμοποιήσουν και κοινοποιήσουν πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς, για σκοπούς σχετικούς με τη διαχείριση του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης και απόδοσης των δώρων στους νικητές τους.

Η Visa θα χρησιμοποιήσει την εταιρεία με την επωνυμία “ MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία ” ως διαφημιστική εταιρεία, η οποία θα την υποστηρίξει αναφορικά με την διενέργεια του Διαγωνισμού και την εταιρεία “WHITE RHINO BRAND EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.” (δ.τ. “White Rhino”), η οποία, ως Τρίτη, έχει αναλάβει την διαχείριση και την απόδοση των δώρων. Η Visa επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης (σύμφωνα με τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις) και, εφόσον απαιτείται, για τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της. Πέραν αυτών, η Visa επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την Διεθνή Δήλωση Απορρήτου της Visa’s Global η οποία είναι διατίθεται στο https://www.visa.gr/oroi-khreses/kentro-idiotikou-aporretou-tes-visa.html

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων έχετε ποικίλα δικαιώματα (μεταξύ των οποίων το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Visa αναφορικά με εσάς, να ζητήσετε την επικαιροποίηση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλειπή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Visa, να ζητήσετε από τη Visa τη διαγραφή ή τον περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων). Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι η Visa έχει επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Visa και με τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στη Διεθνή Δήλωση Απορρήτου της Visa στο https://www.visa.gr/oroi-khreses/kentro-idiotikou-aporretou-tes-visa.html